Hjerdalen Veglag

Veien innover Hjerdalen som slynger seg 8 km innover den vakre dalen fra Rjukan Fjellstue til Hellemannlie har eksistert i mange hundre år. Først som krøttersti og senere som kjørevei. Oppgradering til kjørevei ble utført delevis som nødsarbeid i 3o årene. Ellers ble veien vedlikholdt av grunneiere som drev seterdrift i området. Ettersom flere og flere av bøndene sluttet med seterdrift ble de staulene tatt i bruk som hytter. I denne forbindelse ble det opprettet en veikomite som organiserte vedlikeholdet. Dette forgikk stort sett ved dugnadsinnsats samt at noen av oppsitterne disponerte anleggsmaskiner etc. Grus og masse ble stort sett tatt ut i grustak langs veien. I 1977 ble vedlikeholdet av veien overtatt av kommunen. Dette skjedde uten at veigrunnen formellt ble avgitt til kommunen. Dette fungerte rimelig greit med en akseptabel veistandard frem til de senere år. Kommunen viste etterhvert manglende vilje og evne til å opprettholde vedlikholdet av veien. Dette førte til mange klager og henvendelser til kommunen uten at dette ga særlige resultater.

Sommeren 2004 ble det på initiativ av Lars Stormoen nedsatt en arbeidsgruppe av grunneiere og hytteeiere som skulle se om det var mulig å danne en velforening som blandt annet skulle se på veiproblematikken. Samtidig var det politikere i Tinn Kommune som ønsket å se på nedklassifisering av veien som en del av et sparetiltak i kommunen. Vi fant etterhvert ut at dette måtte organiseres som et veilag og ikke som en velforening.

Hjerdalen veglag ble stiftet på Skjærtorsdag i et møte avhold i varmestua til idrettslaget. På møtet ble det valgt et styre som fikk mandat til å forhandle med kommunen om betingelser for eventuell overtagelse av veien.

Veien er nå i en så dårlig forfatning at det må en total oppgradering til for å få en akseptabel standard.

Vi har hatt en befaring med en lokal entreprenør og kommet frem til følgende:

  • Nytt bærelag på hele strekningen (8 km)
  • Grusing av hele strekningen
  • Nye stikkrenner (ca 40 stk)
  • Grøfting langs hele strekningen
  • Legging ac ca 1000 m duk over områder med dårlig grunn (myr og leire)
  • Opparbeiding av møteplasser
  • Utvidelse av svingen i bakken på oversiden av Fjellstua

Det er beregnet at det vil medgå med ca 5500 m3 maskinkult og grus til arbeidet.

Kostnaden for dette arbeidet er beregnet til ca 1,5 mill kroner

Dette må finansieres ved et låneopptak fra veilaget.

Kostnadene for oppsetting av automatisk bom vil etter kommunestyrevedtaket den 29.09.05 bli dekket av Tinn Kommune.

Dette er budsjettert til Kr 225 000,. eks mva

Arbeidet med oppgradering av veien og installasjon av bom vil starte i Juli/August 2006.